Detall

Auxiliar d'administració general


 • Descripció

  Auxiliar d'administració general


 • Organisme

  Torrent
  Ramón y Cajal, 1
  Tel:961111111
  Fax:961111810


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats que estableix l'art. del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau, Certificat d'Estudis Primaris (per a estudis cursats amb anterioritat a 1960) o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'aspirant ha d'aportar les equivalències per mitjà d'un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  De conformitat amb el que estableix l'article 25.4 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de persones amb discapacitat, les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions que la resta dels aspirants.

  Requisits addicionals dels aspirants que concórreguen pel torn de diversitat funcional:
  Només podran participar en aquest torn les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 %.
  La diversitat funcional s'ha d'acreditar una vegada finalitze el procediment selectiu per mitjà de la presentació dels documents establits en la base 12.


 • Taxa ordinària

  37,24 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.torrent.es), i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica seguint les instruccions que s'indiquen en aquest tràmit en l'esmentada pàgina web.
  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  14

  Descripció de les places

  La convocatòria i bases del procés són per a la provisió en propietat de catorze places d'auxiliar d'administració general incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2019 i 2020.
  - Promoció interna: 7.
  - Torn lliure: 6.
  - Torn diversitat funcional: 1.
  En el supòsit que alguna de les places convocades per al torn lliure i torn de promoció interna no poguera ser coberta per falta de candidats dels esmentats torns que van superar el procés selectiu, s'acumularan per a la seua cobertura pels candidats que van superar el procés selectiu de l'altre torn i d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda. La plaça del torn de diversitat funcional, en cas de no poder ser coberta per falta de candidats que superen el procés selectiu, s'acumularà al torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives convocades s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Torrent, i a través del tràmit "RH-001 sol·licitud d'admissió a la realització de proves selectives", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, i és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s'indiquen en pantalla, el següent:
  - La inscripció en línia.
  - Annexar documents a la vostra sol·licitud.
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  En la sol·licitud s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així s'entendrà que opta pel torn lliure en el primer cas i que accepta la seua realització en qualsevol dels idiomes en el segon.

  Les persones que, a conseqüència de la seua diversitat funcional, necessiten adaptacions i/o ajustos raonables de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives han de formular la petició corresponent en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives, dins del termini establit a aquest efecte, amb esment concret a l'adaptació o les adaptacions necessàries. Igualment, han d'aportar un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de diversitat funcional, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que hagen donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, a l'efecte que el tribunal qualificador puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  S'han de presentar per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio.html?idioma=vc


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar