Detall

Especialistes en integració social (EIS) - Castelló (Borriol)


 • Descripció

  Especialistes en integració social (EIS) - Castelló (Borriol)


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Constitució borsa ocupació temporal

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de tècnic en Atenció Sociosanitària (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Serveis Socioculturals i en la Comunitat) o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball d'especialistes en Integració Social (EIS) del cos C1-12, especialista d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat a la província de Castelló, que tinguen per objecte la substitució del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicències sense retribució, plans de vacances, permís sindical, permís per campanya electoral, acumulació de tasques i execució de programes de caràcter temporal, en llocs d'atenció directa de l'àmbit de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló i per als llocs que s'indiquen a continuació.

  Les substitucions es faran a:

  - La Residència per a persones amb discapacitat "Vall d'Umbrí" de Borriol, Castelló.

  Les funcions que s'exerciran són les inherents al lloc, entre altres: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions, i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'atenció sociosanitària, i qualsevol altra de caràcter anàleg que se li encomane.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball d'especialistes en integració social (EIS) del cos C1-12, especialista d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat a la província de Castelló.


 • Lloc de presentació

  Si es disposa de signatura electrònica, s'ha de presentar tota la documentació telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial.

  El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la documentació en el registre d'entrada de la seu de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló, avinguda Germans Bou, 81, Castelló de la Plana -12003, o en qualsevol de les oficines públiques de les que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75354


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75354 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar