Detall

Mestre d'escola infantil


 • Descripció

  Mestre d'escola infantil


 • Organisme

  Villanueva de Castellón
  Plaça de l'Ajuntament, 8
  Tel:962450100
  Fax:962452040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
  - Estar en possessió del grau mitjà o C1 de València.
  - Certificat negatiu d'inscripció en el Registre central de delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia, que s'ha d'aportar en el moment de la contractació.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o complir el que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  - Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  - Estar en possessió del títol mestre/a especialitat d'Educació Infantil, o del títol de grau corresponent, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei en l'Estat, en les comunitats autònomes o en les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del lloc i no patir cap malaltia ni tindre cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a què s'opta.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte de CAIXABANK número ES07 2100 7401 8122 0003 6900, directament o per transferència, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa. En l'ingrés s'ha d'indicar el concepte: CONVOCATÒRIA MESTRE / ESCOLA INFANTIL / ADREÇA, OOP 2020.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies de participació s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Castelló, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitarà l'Ajuntament.
  La signatura en la instancià comporta que compleixen tots els requisits per a formar part del procés selectiu.

  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Resguard de l'ingrés bancari. No correspondrà la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia de la titulació exigida per a participar en la convocatòria.
  - Certificat oficial administratiu de coneixements de valencià grau mitjà.
  - Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

  Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en la seua sol·licitud, i només en podran demanar la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini de presentació d'instàncies que estableixen aquestes bases.


 • Lloc de presentació


  Les instàncies s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la webhttp://www.castellosom.es/, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castellosom.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar