Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Xeraco
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962890003
  Fax:962892540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals s'aplica la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les funcions i, en conseqüència, no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici d'aquestes.
  - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris en què haja sigut separat o inhabilitat, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre la titulació de batxillerat o tècnic (FP) o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació.
  En tot cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent.

  Tots els requisits s'han de complir-se amb referència a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.
  En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment del procediment o de la presa de possessió. Si no compleixen els requisits, seran exclosos del procediment i no hi podran continuar ni prendre'n possessió.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El resguard de pagament de l'autoliquidació de la taxa per drets d'examen es podrà omplir i descarregar en l'adreça web (https://etributos.xeraco.es:8170/autoliquidaciones_xeraco/hombre) a la qual es pot accedir per la pàgina web (xeraco.es) - seu electrònica - accedir a liquidacions tributàries - autoliquidacions - taxa drets d'examen.
  Els models d'autoliquidació s'han d'omplir en línia (on-line). Una vegada acabat el procés i impresos els models, es pot fer el pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores (CaixaBank, Banc Santander, Bankia, Cajamar).


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació de la convocatòria, sempre que en la data de presentació de la sol·licitud no perceben cap prestació contributiva. Aquestes circumstàncies s'han d'acreditar per mitjà dels corresponents certificats de situació emesos pels serveis públics d'ocupació, que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
  Per a accedir a aquesta exempció, s'han de presentar, per tant, dos certificats: certificat d'estar registrat com a demandant d'ocupació i certificat de no percebre cap prestació contributiva en la data corresponent a la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació, o la regidora delegada de Recursos Humans, segons el model de sol·licitud d'aquesta convocatòria a la disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament.

  En la instància s'ha de fer una declaració expressa i formal de reunir tots i cada un dels requisits de la convocatòria en la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, requisits que cal acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  La sol·licitud s'han d'acompanyar dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa del títol exigit per a la convocatòria a la qual s'accedeix.
  - Resguard de pagament de l'autoliquidació de la taxa per drets d'examen.

  D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua integració social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, seran admeses les persones amb diversitat funcional, en igualtat de condicions que les altres persones aspirants, sempre que tinguen compatibilitat per a desenvolupar les funcions pròpies del lloc d'administratiu.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ.
  La persona proposada per al nomenament com a funcionària de carrera haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació en el tauler d'anuncis i seu electrònica, la documentació següent:
  ? Còpia de la cartilla de la Seguretat Social o targeta sanitària (SIP) i dades bancàries.
  ? Certificat mèdic oficial que acredite la capacitat funcional per al lloc de treball convocat.
  ? Declaració de no haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei en qualsevol administració pública, així com no estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
  ? Declaració de no exercir cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'article primer de la Llei 53/1984, i indicar també que no realitza cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat.

  Una vegada presentada la documentació exigida i efectuat el nomenament per l'alcaldia o regidoria delegada, la persona nomenada ha de prendre possessió com a personal funcionari en el termini de 3 dies naturals a comptar de l'endemà del dia en què li siga notificat el nomenament, per a la qual cosa ha de prestar prèviament jurament o promesa en la forma que preveu l'RD 707/1979, de 5 d'abril.


 • Lloc de presentació


  La presentació de les sol·licituds podrà ser:
  a) En suport paper: les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la Pl. de l'Església, 3, de Xeraco (46770) o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  b) Tramitació telemàtica: les sol·licituds també podran presentar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Xeraco, en lahttp://www.xeraco.es/, a través del tràmit «instància general», per a la qual cosa cal adjuntar la instància model i els documents que s'exigeixen en aquesta base.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xeraco.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar