Detall

Tècnic/a d'administració general (TAG)


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general (TAG)


 • Organisme

  Picassent
  Plaza Ayuntamiento, 19
  Tel:961230100
  Fax:961233955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits que estableix l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari; o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia en el lloc del qual haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés o sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que en el seu estat impedisca l'accés a l'ocupació pública en els mateixos termes.
  e) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques, Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, o el títol de grau o equivalent que corresponga, segons el sistema vigent de titulacions quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació, si és el cas.
  Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El document corresponent a la taxa esmentada podrà obtindre's d'una de les dues maneres següents:
  a) Personalment en l'OAC, pl. Ajuntament núm. 2, 46220, Picassent.
  Efectuant el tràmit en la seu electrònica de l'Ajuntament de Picassent.
  https://picassent.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp?opcion=cuerpo

  b) Portal d'autoliquidacions - Ajuntament de Picassent - Drets d'examen, omplint les dades requerides i indicant:
  Convocatòria: TAG Secretaria.
  Grup: A, subgrup A1.
  Demandant d'ocupació: Si seleccioneu l'opció "És demandant d'ocupació", haureu d'aportar l'acreditació.
  Tant l'informe de vida laboral / informe de situació laboral com el certificat SEPE, que acrediten la situació laboral de desocupació i la no percepció de prestació o subsidi respectivament, han d'haver sigut expedits com a màxim un mes abans de la data de presentació de la instància per a concórrer a la convocatòria corresponent.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  S'establirà una taxa de 25 euros per als aspirants que acrediten la situació legal de desocupació mitjançant l'aportació tant de l'informe de vida laboral/informe de situació laboral emés per la TGSS com la certificació del servei d'ocupació estatal SEPE de no ser receptor o receptora de cap mena de prestació o subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar en tots els casos mitjançant una instància dirigida a l'Alcaldessa Presidenta de la Corporació, en el format que es trobarà a la disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

  Documentació que cal presentar amb la instància de sol·licitud:
  a) Justificant de pagament dels drets d'examen i, si és el cas, informe de vida laboral / informe de situació laboral emés per la TGSS que acredite la situació de desocupació, així com una certificació del servei d'ocupació LABORA que acredite la no recepció de cap mena de prestació o subsidi.

  Tant l'informe de vida laboral / informe de situació laboral com el certificat SEPE, que acrediten la situació laboral de desocupació i la no percepció de prestació o subsidi respectivament, han d'haver sigut expedits com a màxim un mes abans de la data de presentació de la instància per a concórrer a la convocatòria corresponent.

  Serà procedent la devolució dels drets per a participar en el procés quan no es realitze el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu.
  No serà procedent la devolució de la taxa ingressada en els supòsits d'exclusió definitiva de les proves per causes imputables a l'interessat o la interessada, com poden ser l'incompliment dels requisits de la convocatòria o la no presentació dins del termini de les instàncies i els documents.

  b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a això, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.
  Tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. En tot cas, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'ha de presentar bé en modalitat presencial, concertant cita prèvia, en el Registre General de l'Ajuntament, en horari de 09.00 a 14.00 dilluns a divendres i 16.00 a 17.45 dilluns a dijous (08.30 a 13.30 en horari d'estiu, 15 juny a 15 setembre), o bé en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment comú de l'administració pública. En el cas que es presenten en altres registres administratius, s'ha de comunicar al correu electrònic ajuntament@picassent.es la presentació de la instància dins del termini.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://picassentsitae.sede.gva.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=1000016461


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar