Detall

Tècnic/a de gestió d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a de gestió d'administració general


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 76, de 30/03/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Estar en posició del títol d'universitari oficial de grau (nivell 2) o titulacions equivalents que siguen corresponents, d'acord amb el sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.

  - Trobar-se en possessió del certificat oficial de coneixement de valencià (C1), grau mitjà de coneixements de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de València o equivalent. Aquest requisit s'ha d'acreditar en la forma prevista en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria a què es vulga accedir.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'autoliquidació, amb el model oficial facilitat per l'Ajuntament de Gandia i que està disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org), i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.

  Els drets d'examen esmentats es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud per a prendre part en les proves és el que facilitarà gratuïtament l'Ajuntament (oficina d'informació, pàgina web: www.gandia.org) i ha d'estar degudament omplit, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits que exigeix la base tercera i, si és el cas, la base quarta, referides la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Gandia.

  A la instància per a participar en el procés selectiu s'ha d'adjuntar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de les taxes.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a això, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  A aquest efecte, d'acord amb l'art. 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  En qualsevol cas, es consideren afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (pl. de l'Ajuntament, 1, de Gandia) o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar