Detall

Tècnic/a mitjà/ana AG (TMAG) intervenció


 • Descripció

  Tècnic/a mitjà/ana AG (TMAG) intervenció


 • Organisme

  Picassent
  Plaza Ayuntamiento, 19
  Tel:961230100
  Fax:961233955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits que estableix l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, les dues referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari; o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia en el lloc del qual haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés o sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que en el seu estat impedisca l'accés a l'ocupació pública en els mateixos termes.
  e) Estar en possessió del títol de diplomatura en Ciències Empresarials o equivalent, grau o equivalent en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials o Financeres, o haver superat tres cursos complets o el primer cicle d'una de les llicenciatures abans descrites d'acord amb la legislació vigent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions expedides en l'estranger, s'ha de disposar de la corresponent homologació oficial.


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  El document corresponent a la taxa esmentada podrà obtindre's d'una de les dues maneres següents:
  a) Personalment en l'OAC, pl. Ajuntament núm. 2, 46220, Picassent.
  Efectuant el tràmit en la seu electrònica de l'Ajuntament de Picassent.
  https://picassent.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp?opcion=cuerpo
  b) : Portal d'autoliquidacions ? Ajuntament de Picassent ? Drets d'examen, omplint les dades
  requerides i indicant:
  Convocatòria: TMAE Intervenció.
  Grup: A, subgrup A2
  Demandant d'ocupació: si se selecciona l'opció "és demandant d'ocupació", caldrà aportar-ne l'acreditació.


 • Exempció / Reducció taxes

  Si s'acredita la situació legal de desocupació mitjançant l'aportació tant de l'informe de vida laboral / informe de situació laboral emés per la TGSS, com de la certificació del servei d'ocupació estatal SEPE de no ser receptor o receptora de cap mena de prestació o subsidi, la taxa es reduirà al 50 %, és a dir 22,50 €.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar en tots els casos mitjançant una instància dirigida a l'alcaldessa presidenta de la Corporació, en el format que es trobarà a la disposició de les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament (annex II de les bases).

  Documentació que cal presentar amb la instància de sol·licitud:
  - Justificant de pagament dels drets d'examen i, si és el cas, informe de vida laboral / informe de situació laboral emés per la TGSS que acredite la situació de desocupació, així com una certificació del servei d'ocupació LABORA que acredite la no recepció de cap mena de prestació o subsidi.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.

  Tant l'informe de vida laboral / informe de situació laboral com el certificat SEPE, que acrediten la situació laboral de desocupació i la no percepció de prestació o subsidi respectivament, han d'haver sigut expedits com a màxim un mes abans de la data de presentació de la instància per a concórrer a la convocatòria corresponent.

  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a això, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Es podrà fer o bé en modalitat presencial, concertant cita prèvia, en el Registre General de l'Ajuntament -en horari de 09.00 a 14.00 dilluns a divendres i 16.00 a 17.45 dilluns a dijous (08.30 a 13.30 en horari d'estiu, 15 juny a 15 setembre)-, o bé en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://picassentsitae.sede.gva.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=1000016359


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar