Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Dolores
  Plaza General Llopis, 1
  Tel:965726526
  Fax:966711109


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del TREBEP.
  - Estar en possessió del títol de Batxillerat, FP, grau superior o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies; en tot cas, l'aspirant ha d'aportar les equivalències mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  - Tindre complits 16 anys d'edat.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni incurs en cap causa d'incapacitat de les que preveu la legislació vigent.

  Tots els requisits exigits en la present base s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu directament o mitjançant una transferència en el compte de l'Ajuntament de la Caixa Rural Central el núm. de compte del qual és ES0730050081782104349820, amb l'especificació en el document d'ingrés de la prova selectiva que correspon.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves ho ha de sol·licitar mitjançant una instància (model de declaració responsable de l'annex II) dirigida a l'alcalde, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en les bases, referits a la data en què acaba el termini de presentació d'instàncies.

  Les sol·licituds, a més del model de declaració responsable de l'annex II, han d'anar acompanyades per:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  L'impagament dels drets d'examen, o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés, donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant en la resolució per la qual s'aprove la llista d'aspirants admesos i exclosos.

  - Documentació acreditativa dels mèrits d'acord amb la base setena (es pot presentar a través de la seu electrònica, sense perjudici que s'acredite amb els originals, en el seu moment, segons la base desena).


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://dolores.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar