Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre nacionalitat espanyola i, en el supòsit de nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència ha de ser aportada per l'aspirant.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les seues funcions.
  Els que tinguen la condició de discapacitats han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria, mitjançant un dictamen expedit per un equip multiprofessional competent, d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'RD legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  A aquests efectes, d'acord amb el que estableix l'article 59.2 del TRLEBEP, per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten s'adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats/ades han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies.
  Aquesta petició ha d'estar motivada. En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta aspirants.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectat per cap incompatibilitat o incapacitat per a prestar serveis en aquesta administració pública de conformitat amb el que estableixen les lleis.
  g) Pagar la taxa corresponent.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el següent compte bancari del Banc de Sabadell, oficina de Cocentaina: ES38 0081 1111 2000 0104 9405.
  Cal indicar en l'ingrés bancari:
  - El nom i els cognoms de l'aspirant
  - el número del DNI de l'aspirant
  - auxiliar administratiu


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  L'import es veurà reduït en un 90 %, amb la qual cosa la quantitat que cal pagar serà d'1,80 euros per a aquells aspirants que es troben en situació de desocupació, sense percepció de prestació o cap subsidi per aquest motiu, que s'ha de justificar mitjançant el certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - 1 plaça per torn de promoció interna ordinària reservada a personal de l'Ajuntament de Cocentaina, i pel procediment de concurs oposició. En complir també aquesta vacant els requisits per a la seua convocatòria per taxa addicional d'estabilització de l'exercici 2018, en cas de no cobrir-se per promoció interna, se sumarà a les places que es cobriran per torn lliure - estabilització/consolidació d'ocupació.

  - 3 places per torn lliure - estabilització/consolidació d'ocupació i pel procediment de concurs oposició.

  - 2 places per torn lliure i pel procediment d'oposició, una d'aquestes reservada a persones amb discapacitat (en cas de no cobrir-se per reserva discapacitat, augmentarà les places que es cobriran per torn lliure - oposició).


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a prendre part en aquest concurs s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de la Corporació i es pot utilitzar el model d'instància que figura en l'annex I, que es facilitarà a les persones interessades que així ho desitgen en l'oficina d'informació i registre d'aquest Ajuntament, situada a la plaça de la Vila, 1, i en la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es) en l'apartat CIUTADANS - OCUPACIÓ.

  Juntament amb la sol·licitud, cal presentar:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Dictamen d'aptitud al qual es refereix la base 3-1-d, per al cas de persones discapacitades.
  c) Còpia de l'ingrés realitzat pels drets d'examen i, si és el cas, certificat del SEPE de no percebre cap mena de prestació o subsidi.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha de fer en el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cocentaina.es/es/servicios-municipales/oposiones-y-bolsas-de-trabajo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar