Detalle Empleo Publico

Fisioterapeuta (OPO 2017-18)

Codi SIA: 3022763
Codi GUC: 76821
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Fisioteràpia, o el seu equivalent.
Grup: A2
Nº Places totals: 141

Places

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 115 (diversitat funcional: 8). Promoció interna: 26.

Requisits

1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, i els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. 2. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 3. Tindre el títol de diplomatura o grau en Fisioteràpia o el seu equivalent dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'ha d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria. 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s'ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d'aquest concurs oposició. *Requisits específics per al torn de promoció interna. Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més: - Tindre la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'una categoria i, si és el cas, especialitat diferent de la convocada i del mateix o inferior grup o subgrup de titulació. - Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència, durant almenys dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Etapa actual:

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Termini de presentació: des de: 05-09-2023 fins a: 18-09-2023

Descripció del termini

Els i les aspirants que hagen superat la fase d'oposició disposen de 10 dies hàbils a partir de l'endemà d'esta publicació per a presentar l'imprés degudament emplenat de la sol·licitud de valoració de mèrits i declaració responsable de veracitat de dades, la relació de documents i l'autobarem, que trobaran en els enllaços dels annexos I, II i III a esta resolució, així com els documents originals (que seran digitalitzats en els registres corresponents per a certificar la seua autenticitat, per la qual cosa no serà admissible una altra forma de presentació) acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs segons el barem especificat en l'annex II de la convocatòria.

Presentació

S'haurà de presentar en les unitats de registre de les següents dependències administratives: -03001 Alacant: C/ Girona, núm. 26. -03801 Alcoi: Plaça d'Espanya, núm. 2. -12001 Castelló de la Plana: C/ Hort dels Corders, núm. 12. -46008 València: Av. Ferran el Catòlic, núm. 74. També podrà presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació complementària

Resolució de la directora general de Personal per la qual es publica, conforme a l'acord del Tribunal del concurs-oposició per a la provisió de vacants, pel torn lliure i per promoció interna, de fisioterapeuta d’institucions sanitàries gestionades per la Conselleria de Sanitat, convocat per Resolució de 4 de març de 2021 (DOGV núm. 9041, de 15.03.2021), la relació d'aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en la fase d'oposició.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-09-2023

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 26-05-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 09-11-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 09-11-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 25-10-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 28-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 01-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 19-07-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 30-06-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 27-06-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-03-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 15-03-2021

Tornar al llistat d'etapes

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.