Detall

Secretaria Intervenció


 • Descripció

  Secretaria Intervenció


 • Organisme

  Pedreguer
  Ayuntamiento, 7
  Tel:965760669
  Fax:965761949


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del certificat expedit per la Junta Qualificadora de coneixement mitjà de valencià. (C1) (segons modificació de l'RLT per inclusió del requisit lingüístic, publicada en el BOP núm. 54, de 18 de març de 2020).


 • Requisits generals

  - Nacionalitat espanyola.
  - Haver fet 16 anys, sense excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, en els termes de l'art. 56 de l'RDL 5/2015.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'ingressar en el compte del Banc Santander ES57 0049 2537 6213 1010 6470.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part d'aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament i s'han de presentar segons el model de l'annex II d'aquestes bases.

  Els aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits a la data en què finalitze el termini de presentació i que es comprometen a presentar el preceptiu jurament.

  Juntament amb la instància s'han d'adjuntar:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  Fotocòpies compulsades de la documentació acreditativa dels mèrits valorables.
  - Resguard acreditatiu d'haver ingressat la taxa en concepte de drets d'examen.
  Per a la valoració de l'experiència, serà necessari el certificat i la vida laboral.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament en hores d'oficina (de 8 a 14 hores) podran presentar-se per mitjans telemàtics, o en els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedreguer.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar