Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  El Campello
  Oncina Giner, 7
  Tel:965637200
  Fax:965632982


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol acadèmic de graduat en Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), de batxiller elemental, de Formació Professional de primer grau, Graduat Escolar o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte.

  En el supòsit de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha de disposar de la credencial que n'acredite l'homologació. Els aspirants han d'acreditar degudament la convalidació o l'homologació dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.


 • Taxa ordinària

  10,30 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'ingressar en el compte número ES22 3005 0043 7611 3970 9925 de Caja Rural (Ruralvia) i de conformitat amb l'ordenança fiscal que ho regula, mitjançant un ingrés bancari en què cal fer constar el lloc al qual s'aspira i/o la convocatòria, a més del nom complet i el DNI.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Places vacants en la plantilla d'aquest Ajuntament, plaça núm. 228 inclosa en l'oferta d'ocupació pública 2018 per estabilització (BOP 240, de 18 desembre 2018) i plaça núm. 98 inclosa en l'oferta d'ocupació pública 2020 per estabilització (BOP 129, de 10 juliol 2020).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat que s'indique en cada convocatòria. El model normalitzat d'instància ha de contindre la declaració responsable en la qual la persona aspirant manifesta que reuneix tots i cada un dels requisits d'admissió exigits, referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com que es disposa de la documentació original que així ho acredita i que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, en el supòsit que siga necessària. A més, amb la instància, els aspirants han de manifestar el consentiment exprés perquè l'Ajuntament del Campello realitze les publicacions de les dades personals dels aspirants en les proves que es duguen a terme i els anuncis relacionats amb el procés, i això amb independència del deure de secret del personal que tinga accés a les dades personals d'aquests i qualsevol tràmit del procés selectiu.

  S'ha d'aportar juntament amb la instància un document justificatiu d'abonament de les taxes d'examen.

  Els aspirants amb diversitat funcional han de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud per tal de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.

  Quant a l'acreditació dels requisits, es farà abans del nomenament, mitjançant la documentació exigida en aquestes bases específiques o en les bases generals de selecció de l'Ajuntament del Campello, i només serà aportada a petició i en el moment en què ho requerisca l'Administració.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://elcampello.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar