Detall

Secretaria Intervenció


 • Descripció

  Secretaria Intervenció


 • Organisme

  Pedralba
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:962707001
  Fax:962707536


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola.
  B) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  C) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  D) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  E) Estar en possessió d'algun dels títols següents: llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, o els graus corresponents.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer en el compte municipal de l'entitat Cajamar núm.: ES14-3058-2294-95-2732100017.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  És objecte d'aquesta convocatòria la constitució d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs, per a la provisió amb caràcter interí, del lloc de Secretaria-Intervenció d'aquest Ajuntament, reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Característiques del lloc de treball: Grup: A1/A2. Nivell: 26.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament, segons el model que figura en l'annex II.
  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia NIF.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat E de la segona d'aquestes bases.
  - Fotocòpia dels títols o certificats que s'aporten per a la fase de concurs segons l'annex I.
  - Així mateix, s'ha de presentar el document que acredite el pagament de la taxa.

  Tots els mèrits s'han d'acreditar mitjançant fotocòpies dels documents originals, sense necessitat d'estar compulsats en el moment de la sol·licitud. L'aspirant que es propose per al seu nomenament ha d'aportar en el termini de 5 dies els originals dels documents presentats.

  L'experiència professional s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emés per l'òrgan competent, amb l'especificació de la naturalesa jurídica de la relació, el grup, l'escala o categoria professional, el temps i el percentatge de la jornada.

  L'acreditació dels cursos de formació s'ha de fer mitjançant la presentació del certificat corresponent en el qual conste l'entitat organitzadora del curs, el contingut d'aquest i les hores de formació.

  La participació en el procés selectiu implica l'acceptació de les bases per les quals es regula.

  Aquestes bases s'exposaran en el tauler edictal de l'Ajuntament i en la web municipal: https://www.pedralba.es

  Els successius anuncis només es publicaran per mitjà del tauler d'anuncis i la web municipal.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud, així com la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, s'han de presentar en el registre general d'entrada de l'Ajuntament via telemàtica o via presencial http://pedralba.sedelectronica.es] o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Pedralba, hauran d'enviar un avís dirigit a aquest Ajuntament de la circumstància mitjançant un correu electrònic (ayuntamiento@pedralba.es)


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedralba.sedelectronica.es/info.3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar