Detall

Auxiliar administratiu (estabilització d'ocupació)


 • Descripció

  Auxiliar administratiu (estabilització d'ocupació)


 • Organisme

  Riba-roja de Túria
  Plaça de L'Ajuntament, 9
  Tel:962770062
  Fax:962772462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  PER AL TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o que els seus descendents o els del seu cònjuge siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  c) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació obligatòria.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat o incórrer en alguna causa d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent per a l'exercici de funcions públiques. (Declaració responsable que conté la instància. Annex 1).
  e) No patir una malaltia o una discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. (Declaració responsable que conté la instància. Annex l).
  f) No incórrer en cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  e) Estar en possessió, com a mínim, de la titulació acadèmica de Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què s'acabe el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.

  En tots els casos, cal ajustar-se al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny de 2009), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en ESO i de Batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

  L'interessat ha de justificar les equivalències dels títols al·legats mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a fer el pagament, s'ha d'omplir el formulari i generar l'autoliquidació. Aquesta autoliquidació s'ha d'omplir a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament en l'apartat serveis / Autoliquidacions / Taxes/ DEREXAM Taxa de dret d'examen.

  Important: en el resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 7 places.
  - Torn de diversitat funcional: 2 places.
  Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de la corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud d'aquesta convocatòria (annex l), que es podrà omplir a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament en l'apartat "Serveis / Registre electrònic d'entrada / Sol·licitud d'admissió a procés selectiu".

  En la sol·licitud els aspirants han de fer una declaració expressa i formal de reunir tots i cada un dels requisits de la convocatòria en la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  La sol·licitud (annex l) s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa del títol exigit per a la convocatòria a la qual s'accedeix.
  - Full d'autobaremació (annex ll). El full d'autobaremació ha de contindre una relació dels mèrits que, com a màxim (no se'n podran més amb posterioritat), la persona aspirant sol·licita que li puntuen en la fase de concurs. (No cal presentar els documents que els acrediten, ja que només es requeriran als que aproven la fase d'oposició amb la finalitat de determinar l'ordre final del procés selectiu.)
  - Resguard justificatiu d'haver abonat la taxa de drets d'examen.
  Els drets d'examen es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

  Tramitació telemàtica:
  La tramitació telemàtica es farà través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria , a la qual s'accedeix per la pàgina principal (www.ribarroja.es), icona "RIBA-RED" apartat "Serveis / Registre electrònic d'entrada / Sol·licitud d'admissió a procés selectiu", per a la qual cosa és un requisit necessari tindre un certificat digital dels acceptats pel portal i que són els següents:
  - DNIe (document nacional d'identitat electrònic).
  - ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), que es pot obtindre en el Punt de Registre d'Usuari que es troba en les oficines municipals situades a la plaça de l'Ajuntament, núm. 9.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ribarroja.es/contenidos.type.action?type=7516002&menuId=7516002


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar