Detall

Comissionat del departament de salut de Torrevieja (lloc núm. 45431)


 • Descripció

  Comissionat del departament de salut de Torrevieja (lloc núm. 45431)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, així com els nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. També hi poden participar, independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  - Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de classificació professional A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'acompliment del càrrec.

  - Tindre la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els serveis de salut, o de funcionari/ària de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública; en aquest cas, quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  No obstant això, hi podrà participar també amb caràcter excepcional el personal alié a l'Administració o amb vinculació de caràcter temporal a aquesta, sempre que complisquen els requisits enunciats anteriorment. En aquest cas, el nomenament no pot excedir el temps establit contractualment i la persona designada ha de presentar una memòria anual en la qual ha de donar compte a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat del resultat de la gestió efectuada i dels objectius aconseguits en relació amb els fixats prèviament. Així mateix, qui siga designat haurà d'acreditar una especial experiència o qualificació en gestió sanitària d'alt nivell. La provisió s'efectuarà d'acord amb el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

  - No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separada o inhabilitada. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud que s'ha d'ajustar necessàriament al model que consta com a annex I.

  En la sol·licitud, s'han de consignar les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional que incloga, preferentment, els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'acompliment de càrrecs directius en institucions sanitàries o llocs de treball amb funcions similars a les del que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i dels objectius que es volen aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública, o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar