Detall

Oficial d'obres. (Consolidació d'Ocupació Temporal)


 • Descripció

  Oficial d'obres. (Consolidació d'Ocupació Temporal)


 • Organisme

  Sax
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965474006
  Fax:965475399


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques corresponents a la plaça que s'ha de cobrir.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Taxa ordinària

  16,77 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació que s'ha de confeccionar des de www.suma.es, apartat "Contribuents", "autoliquidaciones-autoliquidaciones de gestión municipal", organisme: Sax, concepte: drets d'examen.
  Les autoliquidacions esmentades s'han d'abonar en la forma indicada en el document de pagament, exclusivament, per a la qual cosa cal adjuntar el justificant de pagament a la instància abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds perquè aquesta siga vàlida.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  No s'aplicarà cap exempció ni cap reducció, només podran beneficiar-se d'una bonificació del 50 % de la quota tributària els subjectes passius que acrediten que estan en situació de desocupació durant un període mínim de sis mesos.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en l'annex II d'aquestes bases, que es facilitarà a les persones interessades que així ho desitgen en l'Oficina Municipal d'Atenció a la Ciutadania, situada a la plaça de la Constitució, 1, i en la seu electrònica municipal (https://sax.sedelectronica.es/).

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada, necessàriament, de la documentació següent, excepte si consten en el seu expedient personal, cas en què només caldrà al·legar-ho:
  a) Fotocòpia del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Dictamen d'aptitud a què es refereix la base 2-1-b, per al cas de persones amb discapacitat.
  c) Justificant d'haver pagat els drets d'examen o, si és el cas, de l'exempció o reducció.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants; tot això, condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies d'aquestes places, per a la qual cosa cal acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent.

  A aquest efecte, segons estableix l'article 59.2 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'adoptaran per a les persones amb la condició de discapacitades que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.
  Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.

  En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta aspirants.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar en el Registre General de l'Ajuntament de Sax o bé mitjançant qualsevol de les formes que recull l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.sax.es/ventanilla


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar