Detall

Monitor esportiu


 • Descripció

  Monitor esportiu


 • Organisme

  Bonrepòs i Mirambell
  Pl. del Poble, 1
  Tel:961852500
  Fax:961859631


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 63, de 06/04/2021.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual actualitzada (mínim 3 mesos), expedit pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2207, de 12 d'abril.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat mínima de jubilació. Tindre capacitat legal per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions que corresponen al lloc convocat.
  d) No estar separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques i no trobar-se com a persona inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  El contracte serà d'interinitat i la finalització del contracte coincidirà amb la incorporació de la persona titular de la plaça.
  La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, de conformitat amb el que estableix la llista de llocs de treball d'aquest Ajuntament, es distribuiran a la vesprada de dilluns a divendres i dissabte al matí, i podran ser modificades segons les necessitats del centre i en funció de la demanda.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament, per a la qual cosa es pot utilitzar el model d'instància que figura en la seu electrònica.
  Les instàncies es tramitaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell (cal estar en possessió de certificat digital d'usuari expedit per l'ACCV o DNI electrònic).

  Les persones sol·licitants han d'indicar en les seues instàncies:
  - Que, tenint coneixement de la totalitat de les bases reguladores del procediment, reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i accepten en tots els seus punts aquestes bases.
  - Un telèfon en el qual se'ls puga localitzar en horari de matí.
  - Un correu electrònic en què es puga notificar la incorporació.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

  L'experiència en les administracions públiques s'ha d'acreditar mitjançant una certificació expedida per la secretària o el secretari municipal o responsable de Recursos Humans, en la qual s'ha d'indicar expressament el lloc de treball, la jornada complida, les funcions desenvolupades i el període de temps durant el qual s'ha desenvolupat aquest treball.
  El treball realitzat fora de les administracions públiques ha de provar-se amb el contracte de treball en què figure el lloc de treball i el certificat expedit per l'òrgan competent en la Seguretat Social (informe de vida laboral) que acredite haver cotitzat al corresponent sistema de previsió durant el temps que s'al·legue.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
  Les persones candidates, quan siguen requerides per a la seua contractació, han d'aportar davant de l'Ajuntament la documentació següent:
  - Declaració responsable de no haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració responsable de no exercir cap lloc de treball retribuït en qualsevol administració pública, ni activitat privada subjecta a reconeixement de compatibilitat, segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  - Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual actualitzada (mínim 3 mesos), expedit pel Registre central de delinqüents sexuals.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, o mitjançant el procediment determinat en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bonreposimirambell.es/va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar