Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Castalla
  Plaça Major, 1
  Tel:966560801
  Fax:965560031


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  - Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  - Edat: tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Habilitació: No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat.
  - Titulació: estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies: Graduat universitari, llicenciat, enginyer o arquitecte, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales classificats en el subgrup A1. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Els documents d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen s'han de confeccionar des de la pàgina web de Summa - Gestió Tributària (www.suma.es) on es troba l'opció d'autoliquidacions. L'ingrés es pot realitzar bé des de la mateixa pàgina web, o bé, després d'imprimir la carta de pagament, a través de qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.

  L'impagament dels drets d'examen, o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés, comportarà l'exclusió de la persona aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la llista provisional de persones admeses i excloses.
  De conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora, en el cas de quedar exclòs per qualsevol altra causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en el procés ho ha de sol·licitar en una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Castalla. En aquesta sol·licitud, ha de manifestar que reuneix totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la convocatòria, referit tot això a la data d'expiració del termini assenyalat per a l'admissió d'instàncies.

  El model d'instància es facilitarà en el Departament de Personal d'aquesta Corporació i a través de la seua pàgina web (www.castalla.org), amb independència que en presenten qualsevol altre que estimen convenient.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la base segona d'aquesta convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat l'import en concepte de drets d'examen.
  d) Documentació acreditativa per a ser valorada en la fase de concurs, si es disposa, d'acord amb l'apartat II.A i B de la base huitena.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Seran admeses les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social en igualtat de condicions que els altres aspirants.
  Juntament amb la presentació dels altres documents, les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació de la conselleria competent en matèria de discapacitat o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte de la present convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castalla.org/lajuntament/oposiciones/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar