Detall

Tècnic d'administració especial-economista


 • Descripció

  Tècnic d'administració especial-economista


 • Organisme

  Guardamar del Segura
  Plaza Constitucion, 5
  Tel:965729014
  Fax:965727088


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  6,63 €


  Descripció de la taxa

  Es liquidarà a través del quadern 60. Per a l'obtenció del quadern 60, les persones interessades podran, a la seua elecció:
  - Sol·licitar-ho de manera presencial en les oficines de l'Ajuntament, Departament de Recaptació.
  - Sol·licitar-lo a través del correu electrònic: tesoreriaguardamar@hotmail.es, en què cal indicar el nom, els cognoms, el document nacional d'identitat i l'adreça postal completa, i se'ls remetrà per la mateixa via.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts de la taxa els subjectes passius que acrediten fefaentment estar desocupats, i serà necessari per a la seua exempció presentar l'informe de vida laboral, actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.


 • Documentació / Informació

  Han d'acompanyar la sol·licitud (annex I) de la documentació següent:
  - Document nacional d'identitat.
  - En el cas d'estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que siguen ciutadans d'algun país de la UE) o del caràcter legal de la residència a Espanya (per a la resta).
  - Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar