Detall

Tècnic/a de gestió de contractació


 • Descripció

  Tècnic/a de gestió de contractació


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial.
  - Tindre complits setze anys, sense excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1.d del TREBEP.


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de les taxes es podrà efectuar a través de la pàgina web, www.moncofa.com / pagament d'impostos / Moncofa liquidacions / drets d'examen. S'indica que per a l'accés a les autoliquidacions municipals es pot a través de l'enllaç següent: https://moncofa.auto-liquidaciones.es.


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIONS
  La taxa es veurà reduïda en un 90 % quan el subjecte passiu es trobe en situació de desocupació en el moment de la meritació de la taxa i acredite aquesta situació en el moment de presentar la sol·licitud. La situació de desocupació s'ha d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'oficina d'ocupació competent.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies, que s'han d'ajustar al model establit en l'annex I d'aquestes bases, per a sol·licitar prendre part en les proves selectives, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de la Corporació.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del D.N.I o del Passaport.
  - Titulació acadèmica.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes.
  No es procedirà a la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a l'interessat.

  En cap cas la presentació i el pagament en l'entitat col·laboradora suposarà la substitució de la presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en la convocatòria respectiva.
  - Si és el cas, la documentació acreditativa d'estar en possessió dels mèrits que en el seu cas es manifesten. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguen en la instància (annex I) i s'aporten i s'acrediten degudament en el termini de presentació d'instàncies.
  La documentació per a acreditar els mèrits que componen la fase de concurs serà:
  a) Certificacions oficials expedides per l'òrgan competent de l'administració corresponent.
  b) Si és el cas, la documentació acreditativa d'estar en possessió del mèrit del valencià. La documentació per a acreditar aquest mèrit serà la certificació expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.

  La resta de documents acreditatius de complir els altres requisits esmentats s'han d'aportar quan ho requerisca l'Ajuntament abans de ser contractats.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de la corporació o en les altres formes que determina l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://moncofa.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar