Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Chiva
  Plaza Gil Escarti, S/N
  Tel:962520006
  Fax:962520630


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 99, de 26/05/2021.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el títol de batxiller, tècnic superior o equivalent.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha de fer directament o mitjançant una transferència bancària al compte número ES93 0049 4360 28 2110000073; no es pot fer per gir postal o telegràfic.
  A aquests efectes, l'ordre de transferència bancària s'ha de fer a favor de l'Ajuntament de Chiva, proves selectives de peó instal·lacions esportives; si la persona ordenant de la transferència o ingrés no és la mateixa que l'aspirant, s'ha d'indicar en l'extracte de l'operació el nom i els cognoms de la persona aspirant.
  L'abonament dels drets d'examen s'ha d'acreditar en el moment de presentar la instància. La devolució dels drets d'examen no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.
  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  En cap cas, l'abonament de la taxa eximirà de la presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud corresponent de participació en el procés selectiu, i serà causa d'exclusió la no presentació, encara que s'hagen abonat els drets d'examen, o la seua presentació sense signar.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament de Chiva.

  Per a la seua admissió en aquest procés selectiu, els interessats han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. Les instàncies han de reunir els requisits genèrics que estableix l'article 66 de la referida Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  A la sol·licitud de participació s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, originals en atenció a l'art. 16.5 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o si aquesta documentació es presenta per mitjans electrònics, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Cal manifestar en la instància una declaració responsable que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que té la persona aspirant, i que, a l'efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerida.
  - Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.
  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a fer la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones que vulguen presentar la instància a través de mitjans electrònics segons l'article 16.4.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposaran del procediment codificat com RRHH2021.08 en la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva per a la seua tramitació.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chiva.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar