Detall

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports


 • Descripció

  Enginyer/a de Camins, Canals i Ports


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió de la titulació universitària oficial o tindre complides les condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer/a de Camins, Canals i Ports en els termes previstos en l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer, Reial decret 1393/2007, de 28 d'octubre i Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels d'estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels i de les treballadors/ores.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques que cal desenvolupar.
  - Tindre complits els 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separades, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a
  exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral que haguera sigut separat o
  inhabilitat. En el cas que siguen nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut
  sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Els requisits establits (generals i específics) han de reunir-se per les persones interessades en la data que expire el termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

  Els drets d'examen només seran retornats a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu, perquè hi falte d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Documentació / Informació

  1. Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).
  Cada document d'autoliquidació té assignat un número de referència identificatiu, que és diferent per a cada una de les sol·licituds.

  Amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'ha d'efectuar el pagament dels drets d'examen.

  Per a ser admeses i prendre part en les proves selectives, les persones sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.
  Les condicions indicades s'han de mantindre al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que s'estimen oportunes.

  2. A l'efecte de millorar l'agilitat de la localització de les persones aspirants en la sol·licitud, s'han de consignar dos
  mitjans pels quals se sol·licite ser localitzada la persona: telèfon mòbil o fix i correu electrònic,i les persones queden obligades a indicar les variacions d'aquests.

  DOCUMENTS OBLIGATORIS
  - Informe de vida laboral actualitzat (dins dels últims 15 dies comptats a partir de la data de publicació d'aquestes bases), expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - En el cas que no tinguen experiència laboral, cal aportar un informe negatiu de vida laboral actualitzat (dins dels últims 15 dies comptats a partir de la data de publicació d'aquestes bases), expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - DARDE actualitzada (dins dels últims 15 dies comptats a partir de la data de publicació d'aquestes bases),
  expedit per LABORA.
  - Contractes que acrediten l'experiència laboral d'1 any en els llocs que ho requereixen.
  - Acreditació de la titulació acadèmica en els llocs que ho requereixen.

  La no presentació d'aquests documents obligatoris serà motiu d'exclusió del procés selectiu.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota la documentació s'ha de presentar i i per a fer-ho cal sol·licitar una cita prèvia en el registre habilitat al Palau de la Festa (carrer del Riu Sella,1), o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Oest (pl. Llacunes de Ruidera - Mas Blau) o Districte Marítim (passeig Bonavista, 28), o través de la seu electrònica, o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=27&cod1=287&cod2=862


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar