Detall

Informador/a turístic/a


 • Descripció

  Informador/a turístic/a


 • Organisme

  L'Alcora
  San Francisco, 5
  Tel:964360002
  Fax:964386455


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9125, de 12/07/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de valencià expedit per organisme oficial.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea així com, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i les espanyoles i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari també s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques que s'han d'exercir.
  d) No haver sigut separat/ada del servei per un expedient disciplinari o inhabilitat/ada, en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en ESO o equivalent. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol ha d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.

  Tots els requisits (generals i específics) s'han de complir en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de l'import de la taxa s'ha de fer mitjançant autoliquidació. Per a obtindre el document de pagament cal posar-se en contacte amb el Departament de Tresoreria o bé enviar un correu electrònic a tributos@alcora.org amb les dades personals del sol·licitant (nom complet, DNI i domicili).

  En el cas que no es pague aquesta taxa dins del termini de presentació de sol·licituds, serà exclòs/osa i no serà objecte d'esmena.


 • Places

  Descripció de les places

  Provisió de plaça en propietat, enquadrada en el subgrup C2 i pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials.
  Aquesta plaça correspon a un lloc de treball vacant en la plantilla de funcionaris/àries, amb una jornada de 25 hores setmanals, inclosa en l'oferta d'ocupació pública extraordinària per a l'estabilització d'ocupació temporal de 2020.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament, i per a fer-ho s'utilitzarà el model d'instància normalitzat de la seu electrònica, ja establida en el formulari web.

  En les sol·licituds els/les aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i dels requisits exigits en aquestes bases, referides a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  El correu electrònic que figura en la sol·licitud es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions i crides, i s'hi ha d'indicar, a més, el número de telèfon per a rebre comunicacions. És responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació d'aquests i les futures modificacions que se'n facen. Les modificacions de les dades s'han de comunicar per Registre General de l'Ajuntament o a través d'una instància general en la seua seu electrònica.

  A les instàncies s'acompanyarà còpia del DNI.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
  La persona proposada per al seu nomenament ha de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista de persones aprovades, els documents que acrediten els requisits següents:
  a) Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o limitació física o psíquica que impedisca, impossibilite, o siga incompatible amb l'exercici de les funcions.
  b) Declaració jurada de no haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni incórrer en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat.
  c) Certificació acreditativa de no haver sigut objecte de condemna mitjançant una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i no figurar inscrit/a en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  d) Títol de Graduat Escolar, graduat en ESO o equivalent. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol ha d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  e) Certificat C1 de coneixements de valencià expedit per organisme oficial.

  CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL
  Es constituirà una borsa de treball per a proveir temporalment el lloc de la categoria objecte de convocatòria en la qual constaran les persones que hagen superat almenys un exercici de la fase d'oposició, i l'ordre de la borsa de treball s'establirà per la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis superats.
  Les persones que consten en aquesta borsa de treball tenen l'obligació de mantindre actualitzats l'adreça i els telèfons que comuniquen en la seua sol·licitud; si no compleixen amb aquesta obligació, perdran tots els drets que tinguen d'estar en aquesta. La creació d'aquesta borsa de treball deroga totes les borses anteriors.

  ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
  Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista provisional d'admesos/eses i exclosos/oses, així com el lloc, data i hora de realització del primer exercici que haurà de fer-se pública amb almenys 15 dies hàbils d'antelació.
  Aquesta resolució es farà pública en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i en la seu electrònica de l'Ajuntament, i es concedirà un termini de deu dies a l'efecte de formular reclamacions i esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió, de conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Els/les opositors/ores seran convocats en crida única i hauran d'acudir proveïts de DNI o qualsevol altre document legalment vàlid per a identificar l'aspirant.

  Durant la realització dels exercicis no està permés l'ús de telèfons mòbils o altres dispositius susceptibles d'emmagatzemar o transmetre informació.


 • Lloc de presentació

  La presentació s'ha de fer, preferentment, mitjançant presentació telemàtica, en el Registre General de l'Ajuntament (carrer San Francisco, 5, de l'Alcora) o en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lalcora.es/es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar