Detall

Direcció de Servei Facultativa Urgència Hospitalària - Dept. Salut de València Arnau de Vilanova (plaça 68116)


 • Descripció

  Direcció de Servei Facultativa Urgència Hospitalària - Dept. Salut de València Arnau de Vilanova (plaça 68116)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Nomenament de la comissió de valoració)

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, especialitat.


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o posseir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, especialitat.
  c) Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a l'execució de les funcions que es deriven del corresponent nomenament
  d) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  e) No superar l'edat de jubilació.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics.

  Acreditació de requisits.
  Els requisits s'hauran de complir l'últim dia de termini legal de presentació de sol·licituds, i mantindre's fins a la presa de possessió.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La provisió de les places de cap de servei i de secció de personal facultatiu es farà mitjançant un concurs de mèrits, en el qual podran participar els/les facultatiu/ives amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguen plaça en la categoria i, si és el cas, l'especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com personal funcionari de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública.


 • Documentació / Informació


  1. Les persones que desitgen participar en el concurs hauran d'accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant un dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, emplenar totes les seues dades i fer constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar i registrar-la seguint els passos indicats en aquesta. Es pot accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del següent enllaç:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

  Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents necessaris de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, ordenats com cal i fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar, i utilitzar obligatòriament el model d'instància disponible a través del següent enllaç:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf

  En la instància en què s'indica la documentació, dirigida a la Direcció General de Recursos Humans, haurà de figurar el segell de registre, i quedarà l'original en poder de l'Administració i una còpia en poder de la persona participant com a justificant.
  El mer fet de lliurar la documentació en el registre no implica la participació en el concurs. La persona concursant s'haurà d'inscriure obligatòriament d'acord amb el que s'especifica en el paràgraf primer.

  2. A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, es fa saber que les persones concursants hauran de sol·licitar cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini esmentat, dels documents que cal aportar d'acord amb la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:
  http://www.san.gva.es/oficinas-registro

  * Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els concursants hauran d'aportar els documents següents en format digital en llapis de memòria USB que serà introduït en sobre blanc engrapat a la instància, tancat i amb indicació del nom i cognoms i la referència del concurs i plaça a què opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex I de la convocatòria, i documentació acreditativa d'aquests.
  En relació amb els treballs i les publicacions científiques es podrà aportar la ressenya de la publicació o el certificat acreditatiu del centre o institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.
  La comissió de valoració podrà requerir les persones interessades perquè aporten el document original o fotocòpia compulsada o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la.
  En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.
  Quant als mèrits al·legats, es valoraran els realitzats referits al dia de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


 • Lloc de presentació


  Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents necessaris de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, ordenats com cal i fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar.

  A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, es fa saber que les persones concursants hauran de sol·licitar cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini esmentat, dels documents que cal aportar d'acord amb la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:
  http://www.san.gva.es/oficinas-registro


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar