Detall

Director/a mèdic/a hospital del Departament Salut Alcoi (núm. 60617)


 • Descripció

  Director/a mèdic/a hospital del Departament Salut Alcoi (núm. 60617)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Titulació universitària corresponent al grup de classificació professional A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'acompliment del càrrec.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. També hi poden participar, independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2. Tindre la titulació universitària corresponent a la llicenciatura o el grau en Medicina, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'acompliment del càrrec.
  3. Tindre la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els serveis de salut, o de funcionari/ària de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública, cas en què quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  No obstant això, hi podrà participar també amb caràcter excepcional el personal alié a l'Administració o amb vinculació de caràcter temporal, sempre que complisquen els requisits enunciats anteriorment. En aquest cas, el nomenament no pot excedir el temps establit contractualment i la persona designada ha de presentar una memòria anual en la qual ha de donar compte a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat del resultat de la gestió efectuada i dels objectius aconseguits en relació amb els fixats prèviament. Així mateix, qui siga designat haurà d'acreditar una especial experiència o qualificació en gestió sanitària d'alt nivell. En el cas que qui se seleccione siga personal alié a l'Administració pública, la vinculació a la plaça s'efectuarà d'acord amb el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  4. No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separada o inhabilitada. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits de participació s'han de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins a la presa de possessió.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  MANUAL INSCRIPCIÓ LLIURE DESIGNACIÓ PERSONAL DIRECTIU
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/MANUAL_CARGOS_DIRECTIVOS_cas_val.pdf

  Les persones que vulguen participar en el procediment hauran d'accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant un dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, omplir totes les seues dades fent-hi constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es vol optar i registrar-la seguint els passos que s'hi indiquen. Es pot accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del següent enllaç:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

  Així mateix i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar els documents necessaris en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, degudament indicats i fent-hi constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es vol optar, utilitzant obligatòriament el model d'instància disponible a través del següent enllaç:
  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31223_BI.pdf

  En la instància en què s'indica la documentació, dirigida a la Direcció General de Recursos Humans, haurà de figurar el segell de registre, i l'original haurà de quedar en poder de l'Administració i una còpia en poder de la persona participant com a justificant.
  El mer fet de lliurar la documentació en el registre no implica la participació en el procés, de manera que la persona interessada s'ha d'inscriure obligatòriament segons s'especifica en el paràgraf primer.

  * A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, s'adverteix que les persones interessades hauran de sol·licitar una cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini referit, dels documents que és necessari aportar conforme a la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:
  http://www.san.gva.es/oficinas-registro

  * Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els interessats hauran d'aportar els següents documents en format digital en llapis de memòria USB que s'ha d'introduir en un sobre blanc engrapat a la instància, tancat i amb indicació del nom i els cognoms i la referència de la convocatòria i la plaça a què s'opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació universitària corresponent.
  c) Currículum professional que incloga preferentment els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'acompliment de càrrecs directius en institucions sanitàries o llocs de treball amb funcions similars a les del que s'opta.
  La comissió de valoració podrà requerir les persones interessades per a aportar un document original o la fotocòpia compulsada, o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la.
  d) Memòria explicativa de les línies fonamentals i dels objectius que es volen aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació


  Així mateix i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar els documents necessaris en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, degudament indicats i fent-hi constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es vol optar.

  A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, s'adverteix que les persones interessades hauran de sol·licitar una cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini referit, dels documents que és necessari aportar conforme a la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:http://www.san.gva.es/oficinas-registro


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar