Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  L'Olleria
  Santo Tomas, 2
  Tel:962200601
  Fax:962200011


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que l'article 57 del TREBEP estableix per a l'accés a l'ocupació pública dels nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria al qual es tracte d'accedir.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o les titulacions equivalents que corresponguen, segons el sistema vigent de titulacions quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  Si és procedent, l'equivalència l'ha d'aportar el personal aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o convalidació, si és el cas.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici de funcions públiques.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la realització de l'acte administratiu de nomenament.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'abonar els drets d'examen abans de presentar la instància, i l'ingrés s'ha d'efectuar en el compte que a aquest efecte té obert aquest Ajuntament en la Caixa Popular, IBAN ES17 3159 0002 7816 6226 0528.


 • Documentació / Informació

  En les sol·licituds, que han d'estar degudament omplides, els/les aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les bases, referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, requisits que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats/ades.
  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Olleria.

  El model de sol·licitud per a participar en les proves serà el que consta com a annex II de les bases.

  Per a ser admés/esa serà suficient, a més de la instància, aportar la titulació exigida i el justificant de l'abonament dels drets d'examen (i, si és el cas, el document justificatiu d'haver-se aplicat les bonificacions que preveu l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives de l'Ajuntament de l'Olleria, el text de la qual s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 150, de data 27-06-2005).


  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Seran admeses les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.
  Les persones que concórreguen a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància, han d'aportar un certificat de l'òrgan competent que acredite tal condició.
  Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents en les places objecte d'aquesta convocatòria.


  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (c/ Sant Tomàs, 2, l'Olleria), o en els llocs que determina l'art. 16 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lolleria.portalemp.com/processos-seleccio-lajuntament.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar