Detall

SECRETARIA INTERVENCIÓ


 • Descripció

  SECRETARIA INTERVENCIÓ


 • Organisme

  Orba
  C/ Bonaire, 12
  Tel:965583001
  Fax:965583320


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (art. 18 RD 128/2018).


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Ajuntament.
  2. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  3. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits que s'han al·legat.
  5. Currículum acadèmic i professional.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic (www.orba.es), o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orba.sedelectronica.es/?x=KpjWAUrSEcJ*B3-ovGXfPw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar