Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 219, de 13/09/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Els aspirants han d'estar en possessió del títol universitari oficial de grau, llicenciatura o equivalent en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, en Empresarials i en Gestió i Administració Pública o en les titulacions que corresponguen segons el vigent sistema de titulacions.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Requisits generals

  1) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball al qual es concorre.
  4) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que desenvolupava en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Les persones interessades han de reunir els requisits exigits (generals i específics) en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació, la qual es podrà obtindre i pagar través de l'Oficina Virtual Tributària i de Padró de l'Ajuntament de Vinaròs, a la qual es pot accedir a través de la pàgina web i seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs o fent clic en aquest enllaç: (https://ovtp.vinaros.es/sta/carpetaprivate/login?app_code=sta&page_code=ovc_gtliqs).

  En el moment de fer l'autoliquidació s'ha d'indicar que: el nombre d'autoliquidacions que cal efectuar és una, cal triar la tarifa segons el grup o subgrup de la plaça i en l'apartat d'observacions cal indicar el nom de la convocatòria.

  En cas de no disposar de certificat electrònic, podeu sol·licitar l'autoliquidació per correu electrònic (oamr@vinaros.es), per a la qual cosa heu d'adjuntar una còpia escanejada del DNI de l'aspirant, i sempre amb una antelació mínima d'1 dia hàbil abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Les instàncies s'han de dirigir a l'alcalde president d'aquest ajuntament i s'ha d'utilitzar el tràmit de sol·licitud d'admissió a proves selectives de la seu electrònica de l'Ajuntament.

  Per a ser admeses i, si és procedent, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionades.

  Amb les sol·licituds s'ha de presentar el document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

  Les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l'Ajuntament de Vinaròs, pl. Parroquial, 12, 12500, Vinaròs.

  CESSIÓ DE DADES
  La participació en els processos selectius suposa el consentiment per part de la persona aspirant del tractament de les seues dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i referides al nom i els cognoms, el DNI i el nivell de formació, per a publicar-les en butlletí, taulers d'anuncis, pàgina web i qualsevol mitjà que s'utilitze per a la comunicació dels resultats del procés de selecció, i, en general, de totes les dades que siguen necessàries per a la correcta preparació i execució de les proves per part del tribunal, l'organisme o l'empresa que col·labora en la realització de les proves.

  Els processos de selecció estaran regits pel principi de publicitat, per la qual cosa no s'admetrà cap sol·licitud si la persona aspirant no consent la cessió de les seues dades amb el contingut i per a les finalitats indicades en el paràgraf anterior.

  Les persones aspirants han d'indicar expressament en la sol·licitud de participació si s'oposen a la cessió de dades a altres entitats de l'Administració pública o l'autoritzen, en relació amb el seu DNI, domicili, telèfon de contacte, correu electrònic i nivell de formació, exclusivament perquè els puguen fer ofertes d'ocupació en els termes previstos legalment.

  Les dades facilitades pels aspirants s'integraran en un fitxer de l'Ajuntament de Vinaròs.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs: (https://vinaros.sedelectronica.es).
  També s'admetran les instàncies presentades pels mitjans admesos per l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vinaros.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar