Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 237, de 04/10/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de grau en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, en Gestió i Administració Pública, o en les titulacions que corresponguen segons el vigent sistema de titulacions quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o, en defecte d'això, reunir els requisits que respecte de l'accés a l'ocupació pública s'estableixen en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no
  trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament, es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i, a través del "portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt", accedir a alta d'autoliquidacions, taxes, i en el desplegable "taxes procediments selectius", imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·laboradores que s'esmenten en l'imprés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Els aspirants que estiguen donats d'alta com a desocupats reals en l'INEM o l'organisme oficial d'ocupació de la corresponent comunitat autònoma.
  - Els aspirants pertanyents a una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

  BONIFICACIONS
  Obtindran una bonificació en el 50 % de l'import corresponent a aquesta taxa els subjectes passius pertanyents a una família nombrosa o una monoparental de categoria general.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Una plaça per torn lliure i una per promoció interna


 • Documentació / Informació

  Instància model en l'annex I de les bases


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/OFERTA%20P%C3%9ABLICA%20MUNICIPAL.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar