Avaluació de continuïtat - Direcció de Servei Nefrologia - Departament Clínic - Malva-rosa (núm. plaça 18389)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament
Codi SIA: 3023602
|
Codi GVA: 82638
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Estar en...
Saber més

Etapa actual: Nomenament

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 27-09-2022

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 13-07-2022

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 30-05-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 25-05-2022

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 21-03-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 07-03-2022

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament