Avaluació de continuïtat - Direcció de Secció Cirurgia General i Aparell Digestiu - Departament de Salut d'Alacant (núm. de plaça 4952)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament
Codi SIA: 3023810
|
Codi GVA: 83466
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Estar en...
Saber més

Etapa actual: Nomenament

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 20-03-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 22-02-2023

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 12-01-2023

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 21-07-2022

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament