Avaluació de continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Neurologia- Departament de Salut de València-Arnau de Vilanova (plaça núm. 20156)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Resolució de continuïtat
Codi SIA: 3024123
|
Codi GVA: 84969
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, en el seu cas, especialitat.
Requisits
a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats. b) Trobar-se en...
Saber més

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Data de publicació: 02-02-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-12-2022

Modificació convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 30-11-2022

Modificació convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 24-11-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 22-11-2022

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 21-03-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 07-03-2022

Tornar al llistat d'etapes

Resolució de continuïtat