Detall Ocupació Pública

Convocatòria de personal laboral 5/23 - Tècnic/a de formació professional de grau superior a càrrec del projecte d'investigació: “Smart autonomous electrical robot for a digital and sustainable agriculture in the Valencian Community (AgriSmartRobot), TED2021-130117B-C31, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Va unir Europea “NextGenerationEU” /PRTR”

Codi SIA:: 3029210
Codi GVA:: 94162
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES IVIA
Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol de tècnic/a superior de formació professional o equivalents
Titulació específica: - Tècnic/a Superior en Automatització i Robòtica Industrial
- Tècnic/a Superior en Manteniment Electrònic
- Tècnic/a Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
- Tècnic/a Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
Grup: Nou nivell B
Núm. de places totals: 1

Places

Places

Descripció de places:

Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix: Tècnic/a de formació professional de grau superior Grup: B Classificació: 15 - E013 Jornada de treball: 36 hores i 15 minuts setmanals Retribució bruta mensual: 1.839,42 euros Període: El contracte està determinat per la duració del projecte i la disponibilitat pressupostària Lloc de prestació del treball: Montcada

Requisits

Requisits

Per a ser admeses, les persones aspirants han de reunir els requisits següents: - Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre, o ser de qualsevol dels estats en què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta legislació és definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. En aquest darrer cas, han de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària. Així mateix, s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha esmentat en el paràgraf anterior. En aquest cas, és necessari complir els requisits que estableix la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball que s’ofereix ha d'acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació. - Tenir complerts almenys 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds. - Posseir una de les titulacions acadèmiques de les que figuren en l'Annex I a la convocatòria que es vulga sol·licitar, o estar en condicions d'obtenir el títol corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s’ha d'estar en possessió de la credencial que n’acredita l’homologació o declaració d'equivalència a Espanya, una fotocòpia de la qual ha d'acompanyar la sol·licitud. Si encara no estan homologades ni se n'ha declarat la equivalència, es pot substituir aquest requisit per l'acreditació d'haver iniciat la tramitació per a la seua homologació, declaració d'equivalència o reconeixement. El contracte es rescindirà si l'autoritat acadèmica competent denega l'homologació. S’ha d’entendre que hi ha denegació quan l’homologació està condiciona al compliment de determinats requisits, mentre que no es complisquen. - No patir malaltia ni estar afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions. - No estar inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques, o no haver-estat separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants de nacionalitat no espanyola, han d'acreditar igualment que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca l'accés a la funció pública. Si no tenen aquesta acreditació, han de presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de la declaració jurada per part de les persones interessades. Tots aquests requisits s’han de reunir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el procés selectiu. Les persones aspirants són responsables de la veracitat de totes les dades que facen constar en la sol·licitud i en la documentació aportada. En cas de falsedat, se’ls pot exigir la responsabilitat corresponent, sense perjudici, si escau, de la seua exclusió del procés selectiu.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Resolució adjudicació lloc de treball

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball

Data de publicació: 26-10-2023

Llista definitiva

Data de publicació: 20-10-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-09-2023

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 08-08-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-08-2023

Tornar al llistat d'etapes

Resolució adjudicació lloc de treball

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.