Detall Ocupació Pública

Cos de mestres Ingrés i adquisició de noves especialitats (Educació Infantil; Llengua Estrangera: Anglés; Educació Física; Música; Audició i Llenguatge; Pedagogia Terapèutica i Educació Primària)

Codi SIA:: 3035874
Codi GVA:: 96246
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Nomenament del tribunal. Abstenció i recusació
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de mestre o mestra, diplomatura de professor o professora d’Educació General Bàsica, mestre o mestra d’Ensenyament Primari o títol de Grau corresponent.
Grup: A2
Núm. de places totals: 1865

Places

Places

Distribució de places:

  • Lliure: 1679
  • Diversitat Funcional: 186

Descripció de places:

Especialitats i nombre de places convocades: EDUCACIÓ INFANTIL (codi 120): 548 places - Ingrés Lliure: 493 - Diversitat Funcional: 55 LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS (codi 121): 177 places - Ingrés Lliure: 160 - Diversitat Funcional: 17 EDUCACIÓ FÍSICA (codi 123): 12 places - Ingrés Lliure: 11 - Diversitat Funcional: 1 MÚSICA (codi 124): 41 places - Ingrés Lliure: 37 - Diversitat Funcional: 4 AUDICIÓ I LLENGUATGE (codi 126): 188 places - Ingrés Lliure: 169 - Diversitat Funcional: 19 PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (codi 127): 382 places - Ingrés Lliure: 344 - Diversitat Funcional: 38 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (codi 128): 517 places - Ingrés Lliure: 465 - Diversitat Funcional: 52

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre. També podrà participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats, en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions podran participar els descendents de menys de 21 anys o de més que visquen a càrrec dels seus progenitors. b) Tindre l’edat mínima d’accés a la funció pública i no haver arribat a l’edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques habituals del respectiu cos, sense patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a la qual s’opte. d) Estar en possessió d’alguna de les titulacions que figuren en l’apartat 2.1.2, o en defecte d’això, d’un certificat supletori provisional. En el cas que estes titulacions s’hagen obtingut a l’estranger, haurà d’haver-se concedit la corresponent homologació o declaració d’equivalència per l’Estat espanyol, de conformitat amb el que es disposa en el Reial Decret 889/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’establixen les condicions i els procediments d’homologació, declaració d’equivalència i convalidació d’ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers. e) No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari del servei, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés als cossos o les escales de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, de les quals haja sigut separat o inhabilitat. Així mateix, de conformitat amb el que s’establix en l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, els aspirants amb nacionalitat diferent de l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no estar inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, l’accés a l’ocupació pública en els mateixos termes. f) No tindre la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos al qual es pretenga ingressar. g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d’acord amb el que es disposa en l’article 57 de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència contra la violència. Els participants amb nacionalitat diferent de l’espanyola hauran d’acreditar, a més del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals referits a l’Estat espanyol, el certificat negatiu de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguen nacionals, respecte dels delictes detallats en l’apartat 1 de l’article 3 del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el certificat esmentat no està redactat en llengua castellana, se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial o jurada redactada per un traductor jurat o validada pel consolat o l’oficina diplomàtica corresponent. h) Acreditar el coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Les persones que participen en este procediment hauran d’acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que establix el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de places en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana, i amb l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, modificada per l’Ordre 4/2021, de 4 de febrer. h.1. Valencià Acrediten este requisit les persones que posseïsquen el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents. A este efecte, acrediten el nivell C1 de coneixements de valencià els qui estiguen en possessió d’algun dels certificats previstos en l’annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats. També poden acreditar la competència lingüística mínima les persones que disposen del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià, del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, d’acord amb l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià han d’estar registrats, obligatòriament, en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística. Tenint en compte que els certificats de valencià expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ja estan registrats. El registre dels certificats pot sol·licitar-se telemàticament per mitjà del tràmit https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21382 Les persones que no hagen acreditat este requisit en la data de finalització del termini de sol·licitud de participació en este procediment no seran admeses per a participar en este concurs de oposició. h.2) Castellà Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement d’esta llengua no es deduïsca del seu origen, acreditaran el coneixement d’esta llengua si complixen algun dels requisits següents: • Si estan en possessió del Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera (nivell C1 o C2), establit pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008 i pel Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, o del Certificat d’Espanyol per a estrangers de nivell avançat (C1/C2) expedit per les escoles oficials d’idiomes. • Si posseïxen el títol de llicenciatura o grau corresponent en Filologia Hispànica o Romànica, o bé certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis conduents a l’obtenció d’algun d’estos títols. • Si han realitzat en l’Estat espanyol estudis/titulacions oficials. • Si van participar en els procediments selectius convocats a partir de la convocatòria de l’any 2002 i van obtindre la qualificació d’apte en la prova de coneixement del castellà. Tots els requisits enumerats s’han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.1.h, i d'acord amb la base 7 d'esta convocatòria. Per a l’adquisició de NOVES ESPECIALITATS: a) Ser personal funcionari de carrera del cos de mestres directament dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana. En cas de situació d’excedència voluntària, d’adscripció a llocs de funció inspectora i d’adscripció a places en l’exterior o anàlegs, el compliment del requisit de la destinació s’entén referit a l’últim centre de destinació immediatament anterior. b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s’exigixen per a l’ingrés lliure en l’especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l’acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Estos requisits s’han de tindre el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Nomenament del tribunal. Abstenció i recusació

Termini de presentació: des de: 13-05-2024 fins a: 31-08-2024

Descripció del termini

Descripció del termini

El termini de dispenses i abstencions, serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 13 al 17 de maig de 2024. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior o per una altra via no seran tingudes en compte. Atés que s'ha advertit un error en la publicació dels membres del tribunal V6 d'Educació Física (publicat en el DOGV Num. 9849 de 15.05.2024), el termini per a manifestar l'abstenció per a este tribunal serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta correcció d'errors en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. És a dir, des del dia 16/05/2024 fins al dia 22/05/2024. El termini de recusació estarà obert fins a la finalització del procediment selectiu.

Recursos

Recursos

  • recurso-contencioso
  • recurso-potestativo

Publicació

Publicació

Presentació

Presentació

Presentació telemàtica

Informació complementària

Informació complementària

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Orde 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, modificada per l’Orde 4/2024, de 12 de març. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2024, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, modificada per l’Ordre 4/2024, de 12 de març. [2024/4352]

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament del tribunal. Abstenció i recusació

Data de publicació: 10-05-2024

Nota informativa.

Data de publicació: 13-05-2024

Nota informativa.

Data de publicació: 10-05-2024

Nota informativa.

Data de publicació: 07-05-2024

Nota informativa.

Data de publicació: 03-05-2024

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data de publicació: 03-05-2024

Llistat provisional admesos/exclosos.Termini d'esmena

Data de publicació: 22-04-2024

Nomenament de la comissió de selecció

Data de publicació: 25-03-2024

Modificació de les bases i obertura de termini

Data de publicació: 14-03-2024

Nomenament de la comissió de selecció

Data de publicació: 19-02-2024

Tribunals. Participació voluntària

Data de publicació: 31-01-2024

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 26-01-2024

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 21-12-2023

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 11-07-2023

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament del tribunal. Abstenció i recusació

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.