Avaluació continuïtat Direcció de Servici facultativa de Radiodiagnòstic Departament de Salut de Sagunt (núm. plaça 19347 )

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració
Codi SIA: 3048399
|
Codi GVA: 97245
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Estar en...
Saber més

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Fase

Concurs

Publicació
Informació complementària
Resolució de la directora general de Personal, per la qual es determina la composició nominal dels membres de les comissions avaluadores que han de jutjar l'avaluació per a la continuïtat de diverses Prefectures de Servei i de Secció assistencials en diferents hospitals dels Departaments de Salut...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 05-02-2024

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de la comissió de valoració