Avaluació continuïtat Direcció de Secció facultativa de Cirurgia Maxil·lofacial Departament de Salut de València la Fe (núm. plaça 28023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració
Codi SIA: 3048413
|
Codi GVA: 97260
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Estar en...
Saber més

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Fase

Concurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 05-02-2024

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de la comissió de valoració