Detall Departament

Servei Territorial de Transport - València

DIR3 A10017992
46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 963426491
Rang: Servei
Funcions:
  • Li correspon l'exercici de les funcions següents:
  • a) Dur a terme les actuacions derivades de l'exercici de les funcions de control del transport per carretera, comprovant el compliment dels requisits, legalment i reglamentàriament establits, per a l'accés a la professió de transportista i per al desenvolupament de l'activitat del transport en les seues diferents modalitats.
  • b) Realitzar les propostes de resolució sobre l'atorgament, visat, suspensió, revocació i rehabilitació de les autoritzacions del transport per carretera i de les activitats auxiliars i complementàries a este, així com dur a terme les actuacions d'inspecció que corresponguen en execució dels plans d'inspecció d'àmbit nacional i autonòmic en matèria de transport per carretera.
  • c) Dur a terme la incoació i instrucció dels procediments sancionadors en matèria de transport per carretera.
  • d) En relació amb el servici de taxi, dur a terme la gestió de les funcions administratives atribuïdes per la normativa que regule el sector del taxi a la Comunitat Valenciana.
  • e) Aquelles altres funcions que se li encomanen en matèries de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres