Detall Departament

Servei Territorial d'Urbanisme - València

DIR3 A10017993
46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 963426689
Rang: Servei
Funcions:
  • Li correspon l'exercici de les funcions següents:
  • a) Tramitar els assumptes que hagen de sotmetre's a consideració de la comissió informativa d'urbanisme, que assumix les funcions de comissió informativa de coordinació, i de la comissió territorial d'urbanisme.
  • b) Realitzar el seguiment i control del planejament i la gestió urbanística, així com dels instruments d'ordenació.
  • c) Ocupar la secretaria permanent de la corresponent comissió territorial d'urbanisme.
  • d) Assistir i assessorar tècnicament i jurídicament la Direcció General, així com emetre informes en matèries pròpies segons el seu àmbit territorial.
  • e) Informar de les consultes urbanístiques referides a l'aplicació dels plans municipals que no siguen aplicables de manera general de la normativa urbanística.
  • f) Gestionar els registres d'entitats urbanístiques anteriors a la LOTUP: Registre de programes d'actuació integrada, Registre d'agrupacions d'interés urbanístic i Registre d'entitats urbanístiques de conservació.
  • g) Aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres servicis.
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres