Detall Departament

Direcció General de l'Aigua

DIR3 A10017658
Telèfon: 961247329 - Fax: 961209972
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics; projectes, construcció i explotació d’infraestructures hidràuliques; reutilització i estalvi de l’aigua; control i protecció de l’aigua, i autorització d’abocaments.
  • En concret, en l’àmbit de les seues competències la Direcció General de l’Aigua li correspon el seguiment i defensa de les transferències i altres aportacions externes amb destinació a usuaris de la Comunitat Valenciana.
Responsable del departament: SABINA GORETTI GALINDO BENITO