Detalle Departamento

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF

46002 - València
Telèfon: 961971700 - Fax: 961971775
ivf_ar@gva.es
Funcions:
 • 1. De conformitat amb l'article 171.2 de la Llei 5/2013, l'Institut Valencià de Finances té com a finalitat actuar com a principal instrument de la política financera del Consell, així com exercitar les competències de la Generalitat sobre el sistema financer, i prestar els servicis de certificació de firma electrònica avançada i servicis relacionats amb identificació i firma electrònica.
 • 2. Per a la consecució de les finalitats mencionades, pot realitzar les funcions previstes en l'article 171.2 de la Llei 5/2013, i que es desenrotllen a continuació:
 • a) Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit al sector públic de la Generalitat.
 • b) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions, a favor d'entitats de caràcter públic, així com exercir la gestió, administració i disposició dels drets i les obligacions, el titular de la qual siga l'IVF, procedents d'operacions i acords aprovats pel seu Consell General o Comissió d'Inversions.
 • c) Finançar i prestar avals, caucions o altres garanties a projectes d'obres i servicis públics. En este sentit, podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i entitats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, estiguen finançades o participades per l'administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'esta.
 • d) Efectuar la gestió, la coordinació i el seguiment de l'endeutament de la Generalitat i del seu sector públic, i s'hi inclouen les distintes fórmules de finançament extrapressupostària que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques, i la negociació amb entitats financeres de les condicions dels contractes relatius a operacions de finançament i de productes derivats. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat, en els mercats secundaris, dels títols emesos.
 • e) Col·laborar i assistir en les operacions de crèdit de les entitats locals, després de la petició prèvia d'estes entitats.
 • f) Realitzar la inspecció, el control i la supervisió del compliment dels compromisos assumits per les entitats de qualsevol naturalesa que hagen sigut beneficiàries de qualsevol instrument financer establit per la Generalitat, alguna de les seues entitats dependents o el mateix Institut, quan concórreguen especials circumstàncies que així ho aconsellen, a instàncies del Consell.
 • g) Exercir el control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres la supervisió prudencial de les quals siga competència de la Generalitat, en els termes que establisca la legislació bàsica estatal.
 • h) Exercir les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat de valors.
 • i) Tramitar i gestionar els avals o altres garanties que preste la Generalitat.
 • j) Acordar convenis de finançament o de col·laboració financera, així com qualsevol altre instrument de naturalesa jurídica, econòmica o financera amb altres institucions financeres, públiques i privades, tant d'àmbit nacional com internacional, dins de l'àmbit de les seues competències.
 • k) Prestar assessorament en matèria financera a institucions públiques o privades, així com emetre informes per al Consell o per a l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic, a instàncies d'estos o per iniciativa pròpia.
 • l) Exercir representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que la llei o que el Consell li encomane.
 • m) ... vegeu Decret 15/2014
 • _______________
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: ENRIQUE MONTES ESTELLÉS