Detall Departament

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA AVFGA

DIR3 A10017570
Telèfon: 961247005 - Fax: 961209978
avfga_valencia@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: notificaciones_avfga@gva.es
  • Són funcions pròpies de l'Agència:
  • 1. L'execució de les mesures d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat Valenciana.
  • 2. Les altres funcions derivades de la seua condició d'organisme pagador de les ajudes comunitàries en què la Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament.
  • 3. Programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea.
  • 4. La gestió de totes les mesures de foment agrari que es troben necessàries per al compliment dels seus fins.
  • ---
Responsable del departament: VICENTE TEJEDO TORMO