Detalle Departamento

SERVEI DE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HIDRÀULICS I QUALITAT DE LES AIGÜES

Telèfon: 961247255 - Fax: 961209975

Funcions:
 • .
 • a) Fer els treballs de planificació que afecten els sistemes d'explotació inclosos íntegrament a la Comunitat Valenciana, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent.
 • b) Elaborar i proposar accions en la planificació de les demarcacions hidrogràfiques de conques intercomunitàries que afecten la Comunitat Valenciana.
 • c) Elaborar, gestionar i programar plans i estudis relacionats amb l'abastiment, la defensa contra inundacions i la qualitat, l'estalvi i la reutilització de l'aigua.
 • d) Elaborar i gestionar les bases d'informació relatives a l'inventari de recursos hídrics i la seua qualitat, i als estudis, projectes i implantació d'obres hidràuliques.
 • e) Fer el seguiment del Pla d'inversions estratègiques.
 • f) Participar i proposar actuacions en la planificació territorial.
 • g) Coordinar les relacions institucionals de la Generalitat amb els òrgans de govern, gestió i planificació de les demarcacions hidrogràfiques de què forma part.
 • h) Dur a terme les actuacions que calguen derivades de l'aplicació de la Directiva marc europea de l'aigua.
 • i) Controlar la qualitat de les aigües costaneres i de transició de la Comunitat Valenciana, així com les aigües de bany.
 • j) Fer les tramitacions relacionades amb l'autorització i el control dels abocaments al domini públic marítim terrestre.
 • k) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
 • ---
Responsable del departament: MILAGROS PEREZ GARCIA