Detall Departament

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL INVASSAT

DIR3 A10017584
46100 - Burjassot
Telèfon: 963424447 - Fax: 963424498
secretaria.invassat@gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • 1. Per al desenvolupament de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, i sense perjudici que els responsables d'aquests han de vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:
 • a) Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació definit en l'article 2 d'aquest reglament, i establirà els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral tendent a fomentar el benestar laboral del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els quals radica la seua competència.
 • b) Promourà i impulsarà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.
 • c) Assessorarà i impulsarà perquè els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant-ne el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servei.
 • d) Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què aquest es preste.
 • e) Coordinarà l'actuació dels serveis de prevenció de la Generalitat.
 • f) El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat i salut en el treball, l'objectiu de les quals siga fomentar i impulsar el benestar laboral del personal al seu servei.
 • 2. Per al desenvolupament de les competències d'assessorament cientificotècnic i de promoció de la prevenció dels riscos laborals tindrà les funcions següents:
 • a) Establir anualment un pla d'activitats formatives a realitzar en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, atenent les peculiaritats de cada una de les províncies i els nous riscos emergents.
 • b) Efectuar el seguiment de les activitats formatives que realitzen altres entitats i institucions, formular-hi recomanacions i prestar l'assessorament i l'assistència tècnica que li demanen aquelles.
 • c) Realitzar activitats i campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.
 • d) Promoure l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, així com amb altres administracions públiques, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives representatives, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.
 • e) Establir una xarxa valenciana de coneixement amb els instituts tecnològics, les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i integrar-se en aquelles d'àmbit estatal i internacional que puguen aportar transferències de coneixement d'aplicació pràctica a les condicions de treball de la Comunitat Valenciana.
 • ..... continua, veure Decret 48/2016.
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres