Detall Departament

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

DIR3 A10018353
Telèfon: 961209600 - Fax: 961247999
info.ivace@ivace.gva.es
Direcció electrònica per a notificacions:
Lloc web: www.ivace.es
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
 • ADREÇA ELECTRÒNICA PER A NOTIFICACIONS: info.ivace@gva.es
 • L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic enquadrada en el sector públic administratiu, de les establides en l'article 2.3.a.3r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i queda adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'indústria.
 • A l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial li és aplicable la normativa específica en matèria de sector públic instrumental, especialment, l'article 102 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat; el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional; i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic empresarial i de subvencions.
 • A l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial li corresponen les funcions següents:
 • 1. Establir, gestionar i tramitar línies d'ajuda i incentius dirigits a la creació, modernització i internacionalització de les empreses valencianes, així com de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, en matèria d'R+D+I empresarial, sempre que no afecte les competències d'altres organismes o conselleries.
 • 2. La direcció, tutela i supervisió en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les petites i mitjanes empreses, i àrees industrials, i la coordinació i suport de l'R+D+I empresarial de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, sempre que no afecte les competències d'altres organismes o conselleries de coordinació del sistema valencià d'innovació.
 • 3. Promoure, establir i executar sistemes d'assistència tècnica, assessorament i formació dirigits a la creació, manteniment, modernització i internacionalització de les empreses i la seua activitat.
 • 4. Facilitar i contribuir al finançament de l'empresa valenciana mitjançant el disseny i desenvolupament d'instruments del sector privat que no afecten el marc d'actuació atribuït a l'Institut Valencià de Finances, sense perjudici dels convenis de col·laboració i restants acords que s'instrumenten entre aquest i l'IVACE.
 • 5. Promoure, gestionar i comercialitzar infraestructures industrials o comercials, i col·laborar amb les empreses per a l'assoliment d'aquesta finalitat.
 • 6. Inspecció tècnica, gestió i control en l'àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrials.
 • 7. Fomentar i coordinar centres empresarials de desenvolupament i innovació tecnològica per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i xicotetes empreses i àrees industrials, sempre que no afecte les competències d'altres organismes o conselleries.
 • 8. Analitzar, assessorar, proposar i executar mesures en matèria de conservació, estalvi i diversificació energètica en tots els sectors empresarials, inclosa la concessió d'ajudes i incentius en aquestes matèries.
 • 9. Promoure i fomentar la mobilitat sostenible i la utilització racional de l'energia, mitjançant la utilització de noves tecnologies i fonts renovables d'energia en equips i processos, així com la racionalització del consum, l'augment de l'eficiència energètica i la reducció dels costos energètics.
 • 10. Analitzar, proposar i promoure, si escau, les infraestructures energètiques necessàries per a complir amb els objectius de subministrament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en fonts d'energia com en qualitat d'aquesta, aplicant... vegeu Decret 110/2021.
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres