Detall Departament

Registre de la Direcció Territorial de Justícia i Interior - Castelló

DIR3 O00009957
12001 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012
Funcions:
 • ·
 • - Les oficines de registre fan les funcions següents:
 • 1. La recepció d'escrits dirigits a qualsevol òrgan o entitat de qualsevol administració pública.
 • 2. L'expedició de rebuts que acrediten la presentació d'escrits, d'acord amb el que disposa l'article 25.1 d'este decret.
 • 3. L'anotació d'assentaments d'entrada o eixida dels escrits.
 • 4. La remissió dels escrits, una vegada registrats, a les persones, òrgans o unitats destinatàries.
 • 5. La realització de confrontacions i l'expedició de còpies compulsades de documents originals aportats pels interessats, segons el que establixen els articles 25.2 i 26 d'este decret.
 • 6. Qualssevol altres que se'ls atribuïsquen legalment o reglamentàriament.
 • - Llocs de presentació
 • 1. Els escrits que els ciutadans dirigisquen als òrgans de l'Administració de la Generalitat, així com la documentació complementària que acompanyen aquells, d'acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es podran presentar:
 • a) A les oficines de registre de l'òrgan administratiu a què es dirigisquen.
 • b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a la Generalitat, a l'Administració General de l'Estat i a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
 • c) En els registres de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars.
 • d) En els ajuntaments dels municipis la població dels quals supere els 250.000 habitants i els municipis capitals de província la població dels quals siga superior als 175.000 habitants. També es podran presentar en aquells municipis que siguen capitals de província, capitals autonòmiques o seus de les institucions autonòmiques i en els municipis la població dels quals supere els 75.000 habitants, que presenten circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals especials quan així ho decidisquen les assemblees legislatives corresponents a iniciativa dels respectius ajuntaments.
 • e) En la resta de les entitats que integren l'Administració local, únicament si s'haguera subscrit el conveni oportú.
 • f) En les oficines de correus, d'acord amb la seua normativa específica.
 • g) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • h) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
 • i) De forma electrònica, a través del registre electrònic de la Generalitat, d'acord amb la seua regulació específica.
 • 2. Així mateix, els ciutadans poden presentar escrits dirigits a l'Administració de la Generalitat a través de la finestreta única regulada en l'article 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de servicis i el seu exercici, en relació només amb els servicis inclosos en l'àmbit d'aplicació de d'esta norma.
 • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres