Detall

Foto

OFICINA COMARCAL DE MEDI AMBIENT (OCMA) - CHIVA

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 961808486 Fax: 961808481

POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/N

46370 - Chiva

Funcions:
1. Les oficines comarcals són unitats administratives territorialment desconcentrades, orgànicament adscrites al sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i funcionalment dependents de les respectives direccions territorials.

2. Les oficines comarcals exerciran les funcions següents: informar i assistir els ciutadans i les ciutadanes; gestionar, inspeccionar i tramitar expedients d'ajudes i subvencions; subministrar dades i informació als centres superiors i directius de la Conselleria; col·laborar en la formació dels professionals dels sectors productius del seu àmbit material d'actuació, i qualsevol altra funció de finalitat anàloga que li siga encomanada.

---

  • DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. (DOCV num. 7620 de 22.09.2015).