Detall Departament

SERVEI D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

DIR3 A10018256
46015 - València
Telèfon: 961923315 - Fax: 961923324
sogep@gva.es
Rang: Servei
Funcions:
 • .
 • a) L'ordenació acadèmica i la gestió dels ensenyaments professionals artístics i esportius.
 • b) Realitzar l'estudi i l'elaboració de materials destinats als models educatius i la confecció del catàleg corresponent, així com proposar la compra dels materials i equipaments necessaris per al desenvolupament de l'ensenyament professional.
 • c) Crear i mantindre actualitzat el fitxer general de centres que imparteixen ensenyaments professionals.
 • d) El foment, l'impuls i la promoció de les escoles de música, de dansa i arts escèniques, i totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a ensenyaments musicals no reglats.
 • e) Determinar i implantar programes d'igualtat de gènere i d'inclusió educativa en l'àmbit dels ensenyaments professionals.
 • f) L'elaboració dels currículums de la Comunitat Valenciana dels ensenyaments professionals, així com l'establiment de criteris i orientacions per a impartir-los en els centres docents de manera que se'n fomente l'autonomia pedagògica.
 • g) La proposta de resolució d'equivalències d'estudis, als efectes acadèmics i professionals, entre ordenacions anteriors del sistema educatiu i l'ordenació vigent.
 • h) Avaluar la qualitat del Sistema d'Ensenyament Professional en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • i) Implantar i avaluar el sistema d'indicadors de millora i gestió del sistema d'ensenyaments professionals, així com la millora en els centres que les imparteixen en tots els seus vessants.
 • j) Col·laborar en la determinació i l'adequació dels espais docents destinats als ensenyaments professionals.
 • k) Analitzar i implantar el mapa de centres que imparteixen ensenyaments professionals de la Comunitat Valenciana.
 • ...
Responsable del departament: CARMEN CORET BUENO