Detall Departament

Direcció General de Medi natural i Animal

DIR3 A10017659
Telèfon: 961208168 - Fax: 961208491
dgmedinatural_animal@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria d’espais naturals protegits i biodiversitat; gestió de parcs naturals; Xarxa Natura
  • 2000; gestió forestal sostenible i vies pecuàries; caça i pesca esportiva, i benestar animal; restauració hidrologicoforestal, control de l’erosió i protecció de sòls.
  • En concret, en l’àmbit de les seues competències la Direcció General de Medi natural i Animal li correspon:
  • a) L’ordenació forestal sostenible.
  • b) Les ordenacions integrals de forests i tractaments silvícoles, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a la Conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestal.
  • c) La protecció animal.
  • d) La lluita contra la desertificació.
  • e) L’ordenació i gestió de la caça i pesca continental esportiva.
Responsable del departament: RAÚL MÉRIDA GORDILLO