Detall Departament

Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals

DIR3 A10017661
Telèfon: 961247002 - Fax: 961208490
contratos_pif@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
 • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de prevenció d’incendis forestals, conscienciació ciutadana i divulgació, recerca i desenvolupament de nous mètodes de prevenció, i educació ambiental per a la prevenció d’incendis.
 • Especialment, li correspon:
 • a) Realitzar la gestió i planificació de les polítiques de prevenció de la iniciació i prevenció de la propagació dels incendis forestals.
 • b) Realitzar la gestió i planificació de les infraestructures de prevenció d’incendis forestals, excepte les previstes en les lletres g) i h) de l’article 129 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.
 • c) Desenvolupar actuacions per a la investigació de causes dels incendis forestals, així com gestionar, organitzar i coordinar el Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis Forestals.
 • d) Organitzar i gestionar la recollida de dades sobre incendis forestals i la seua anàlisi estadística.
 • e) Gestionar i coordinar la cartografia temàtica en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • f) Realitzar la planificació, coordinació i execució de la vigilància preventiva davant el risc d’incendis forestals, que inclou el servei de vigilància preventiva.
 • g) Fomentar la col·laboració científica i acadèmica, així com el seguiment i la participació en projectes nacionals i internacionals en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • h) Fomentar les polítiques de desenvolupament tecnològic en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • i) Realitzar les funcions de vigilància, control i instrucció d’expedients sancionadors en les matèries pròpies d’aquesta direcció general.
 • j) Gestionar les polítiques d’informació, promoció i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • k) Gestionar les polítiques de prevenció, compatibilitat d’usos i conciliació d’interessos en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • l) Realitzar actuacions per al foment i la dinamització de la participació ciutadana en la política de prevenció d’incendis forestals, així com per a la promoció i dinamització del voluntariat en activitats en prevenció d’incendis forestals.
 • m) Promoure ajudes a la ramaderia extensiva en zones estratègiques com una eina de prevenció d’incendis que puga fixar rendes en el medi rural.
 • n) Gestionar el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal.
 • o) Promoure convenis de col·laboració en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • p) Desenvolupar activitats orientades a la formació i sensibilització ciutadana, campanyes institucionals d’educació ambiental i cursos de formació en la prevenció d’incendis forestals.
 • q) Qualssevol altres funcions d’anàloga finalitat que li siguen encomanades.
Responsable del departament: ALBERTO JAVIER MARTÍN MORATILLA