Detall Departament

Sotssecretaria - Presidència de la Generalitat

DIR3 A10017567
46003 - València
Telèfon: 963424618 - Fax: 963424674
subsecretaria_presidencia@gva.es
Rang: Subsecretaria
Funcions:
 • Exerceix les competències i funcions establides en l’article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat.
 • Especialment, li corresponen les competències següents:
 • a) Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de totes les conselleries pel que fa a aquelles actuacions relatives a l’impuls de l’acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que han de sotmetre’s a l’aprovació del Consell.
 • b) Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de les diferents conselleries quant a la política executiva interdepartamental de la Generalitat per a la racionalització de la gestió de la seua administració, així com l’impuls, coordinació i supervisió dels plans d’actuació que sobre aquest tema siguen aprovats.
 • c) Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Presidència de la Generalitat, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • d) Direcció del Registre General, així com la coordinació, supervisió i control de l’organització i funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Presidència de la Generalitat.
 • e) Organització i control dels assumptes generals i l’actualització periòdica de l’inventari de béns i material, així com la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al correcte funcionament dels serveis.
 • f) Tramitació d’expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial de l’àmbit de gestió de la Presidència.
 • g) Gestió i coordinació de la tramitació dels convenis i acords de col·laboració que corresponguen a l’àmbit de les competències de la Presidència.
 • h) Realització de la planificació i la programació econòmica, elaboració de la proposta d’avantprojecte del pressupost anual, tramitació de les modificacions pressupostàries i realització del seguiment de l’execució del pressupost, així com la gestió d’aquest en totes les seues fases comptables, i tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l’àmbit funcional de la Sotssecretaria.
 • i) Tramitació i formalització dels ingressos que originen les activitats dels diversos centres directius del departament.
 • j) La gestió patrimonial dels béns afectes a la Presidència.
 • k) Elaboració d’informes i de propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i adopció de resolucions, així com de circulars, instruccions i ordres de servei de qualsevol assumpte de l’àmbit de la seua competència, i especialment per a la utilització òptima dels recursos i la gestió correcta de despeses i ingressos, i disposar-ne, quan siga procedent, la publicació en els diaris oficials.
 • l) Coordinació i impuls de la tramitació de projectes normatius, i supervisió i remissió dels expedients d’assumptes que s’hagen d’elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell, per a la seua aprovació o coneixement.
 • ll) Coordinació, i, si és el cas, trasllat de la informació, de totes les actuacions de la Presidència en matèria de qualitat dels serveis públics, simplificació administrativa, transparència i participació ciutadana.
 • m) Promoció i coordinació de les accions i mesures de protecció de dades que s’establisquen en l’àmbit de la Presidència, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i el seu seguiment i vigilància.
 • n) Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Responsable del departament: JOAQUÍN VAÑÓ GIRONÉS